Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Павлов Александров, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Владимир Павлов Александров, на тема "Използване на математически подходи за анализ на стресови реакции на фотосинтетичния апарат при висшите растения ", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Василий Голцев

Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Ананиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: