Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виктория Георгиева Нечева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Виктория Георгиева Нечева на тема „Формиране на специфично-предметни умения по хистология чрез включване на електронно обучение“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по………. (Методика на обучението по биология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Снежана Томова

Председател на научното жури: доц. д-р Милена Иванова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: