Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Веселина Светославова Москова-Думанова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия Факултет

Защита на дисертационен труд на Веселина Светославова Москова-Думанова на тема "Функционален анализ на болест-предизвикващи мутации в потенциални сортиращи мотиви на белтъка бестрофин-1 (Best1)" за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислена с право на защита.

 

Научен консултант: чл.кор. проф. дбн Румен Панков

Председател на научното жури: проф. дбн Росица Конакчиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: