Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венислава Валериева Рачева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Венислава Валериева Рачева на тема „Изследване на биологията и екологията на язовеца (Meles meles L.) в моделни местообитания в България”, специалност Зоология: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

 

Научен ръководител:
доц. д-р Даниело Пешев

Научен консултант:
гл. ас. д-р Диана Златанова

 

Председател на научното жури: доц. д-р Венцеслав Делов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: