Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Василики Атанасиус Адамула, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Василики Атанасиус Адамула на тема “„Модел на подготовка по биология в Гърция (втори клас на Лицей, раздел „Химия на клетката“)” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по биология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Наташа Цанова
Председател на научното жури: доц. д-р Снежана Томова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: