Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ваня Петрова Колева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Ваня Петрова Колева на тема „Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог 4-bromo-N,Ndiethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine2-oxide върху митотични клетки” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология)
Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Научни консултанти:
проф. дбн Севдалин Георгиев
доц. д-р Мариела Оджакова

 

Председател на научното жури: доц. д-р Маргарита Пешева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: