Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Лилянова Стоянова, Биологически факултет

Биологически факултет, ЗАЛА 246

 

Защита на докторската дисертация на Теодора Лилянова Стоянова на тема „Екологична оценка на повлияни от уранодобива водоеми в района на мина „Сенокос” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)
Редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Богоев

Председател на научното жури: проф. дбн Яна Топалова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: