Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светлана Петкова Ангелова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Светлана Петкова Ангелова на тема „Модел за формиране на умения в контекста на разбирането като мисловна дейност”, специалност Педагогика на обучението по ... (Биология) - 1.3.
задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Наташа Цанова

Председател на научното жури: доц. д-р Снежана Томова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: