Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Славяна Пламенова Иванова, Биологически факултет

Семинарна зала № 211 (Катедра биохимия)

Защита на дисертационен труд на Славяна Пламенова Иванова, на тема „Взаимодействие на фармацевтични агенти с филми от слъзни липиди и протеини”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология-Биологични мембрани), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Георги Георгиев- ФзФ

Председател на научното жури: проф. д-р Славка Чолакова- ФХФ

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: