Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Славка Смиленова Георгиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Славка Смиленова Георгиева на тема „Използване на нематодните съобщества за биологична оценка на почвеното замърсяване с тежки метали“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-зоология на безгръбначните животни), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен консултант: проф. дсн Николай Динев
Председател на научното жури: проф. д-р Мария Шишиньова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: