Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ралица Валентинова Илиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологически факултет

Защита на дисертационен труд на РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА на тема "Характеристика на ацидофилни тионови бактерии в сулфидни находища в България" за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Венета Грудева

Председател на научното жури: доц. д-р Петя Христова

Автореферат

Рецензии:

1) проф. дбн. Мария Ангелова

2) доц. д-р Петя Христова

Становища:

1) проф. д-р Венета Грудева

2) доц. дбн. Маргарита Камбурова

3) доц. д-р Галина Сачанска