Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радослава Иванова Бекова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Радослава Иванова Бекова, на тема „Биология и състояние на популациите на черноморски кефалови риби (сем. Mugilidae) от българските акватории”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-Ихтиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Галерида Райкова-Петрова
Председател на научното жури: доц. д-р Елиза Узунова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: