Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радослава Емилова Грозданова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Радослава Емилова Грозданова на тема „Роля на медиатори на периваскуларната мастна тъкан върху артериалната контракция”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Христо Гагов
Председател на научното жури: проф. д-р Светла Петрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: