Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Орлин Цветанов Гемишев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Орлин Цветанов Гемишев на тема „Оптимизиране синтеза и получаване на целулазни ензими от микромицетни продуценти„ за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Атанас Атев

Председател на научното жури: доц. д-р Валентин Савов

Автореферат

Рецензии:

Становища: