Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Надежда Петрова Стефанова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Надежда Петрова Стефанова на тема: „Структурно-функционални зависимости в плазмени мембрани на клетки, култивирани в триизмерни условия”, специалност Клетъчна биология в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дбн Елена Владимирова Стефанова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: