Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мустафа Сюлейман Гюзел, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Мустафа Сюлейман Гюзел, на тема „Фенотипно и генотипно изследване на метало- β -лактамази в клинични изолати на Грам-отрицателни неферментиращи бактерии”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители:
проф. д-р Пенка Мончева
доц. д-р Петя Христова

Председател на научното жури: проф. д-р Венета Грудева

Автореферат

Рецензии:

Становища: