Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мохаммад Жабер Мухауиш, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Мохаммад Жабер Мухауиш на тема “Генетична характеристика и прогностични маркери на рак на белия дроб" за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители:
проф. дбн Севдалин Георгиев
проф. дбн Драга Тончева

Председател на научното жури: доц. д-р Светослав Димов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: