Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мирослава Андреева Стефанова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Мирослава Андреева Стефанова на тема “Сравнително структурно изследване на лист при in vitro култивирани лечебни растения от сем. Lamiaceae"за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитрина Колева
Председател на научното жури: проф. д-р Майя Стойнева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: