Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мирослав Любомиров Славчев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Мирослав Любомиров Славчев на тема „Пространствени ниши и популационни параметри на консервационно значими видове земноводни и влечуги в НАТУРА 2000 защитена зона “Пъстрина””, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Даниело Пешев

Председател на научното жури: доц. д-р Венцеслав Делов

Автореферат

Рецензии:

Становища: