Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милена Станимирова Шкодрова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Милена Станимирова Шкодрова на тема „АТФазният комплекс на митохондриите като модел за изследване на биологично активни съединения. Влияние на сребърни наночастици, азотен оксид и [(диметилфосфинилметил)амино](фенил)-метилфосфонова киселина”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Игнат Минков
Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: