Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартин Димитров Димитров, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Мартин Димитров Димитров на тема „Антиоксидантна активност на пчелни продукти и влиянието им върху подвижността на Ту1 ретротранспозон в дрожди Saccharomyces cerevisiaeпо професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика)
Редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Пешева
Председател на научното жури: доц. д-р Благовеста Гочева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: