Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марта Никифорова Енчева-Малинова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Марта Никифорова Енчева-Малинова на тема „Актиномицети, продуценти на антибиотици от о-в Ливингстън, Антарктика”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. дбн Искра Иванова; проф. д-р Пенка Мончева

Председател на научното жури: проф. д-р Венета Грудева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: