Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марко Илиев Колаксъзов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Марко Илиев Колаксъзов на тема „Хормонална регулация на устойчивостта към нискотемпературен стрес на Arabis alpinа от френските Алпи и Рила планина“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Евгени Ананиев

Председател на научното жури: проф. д-р Венета Капчина-Тотева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: