Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мариета Сашова Станачкова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Мариета Сашова Станачкова на тема „Състояние на зоопланктона в инвазирани и рискови за инвазия от Dreissena spp. изкуствени водни тела ” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Кажухаров
Председател на научното жури: проф. дбн Яна Топалова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: