Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любен Иванов Загорчев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Любен Иванов Загорчев на тема „Биохимични промени в състава и структурата на клетъчна стена на ембриогенни калусни култури от Dactylis glomerata L., третирани с NaCl” специалност Биохимия, Биологически науки - 4.3.
Докторант задочна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Мариела Оджакова

Председател на научното жури: проф. д-р Венета Капчина-Тотева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: