Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Красимира Стоянова Добрева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Красимира Стоянова Добрева на тема "Биоразнообразие на арсен-резистентни и арсен-трансформиращи бактерии", специалност Микробиология в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Пенка Ангелова Мончева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: