Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Костадин Тодоров Дочин, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Костадин Тодоров Дочин на тема „Сезонна динамика и видов състав на фитопланктона в язовирите Кърджали и Доспат“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Майя Стойнева

Председател на научното жури: доц. д-р Юлияна Атанасова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: