Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Камелия Димитрова Миладинова-Георгиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Камелия Димитрова Миладинова-Георгиева на тема “Растеж и акумулационен потенциал на две линии Paulownia, отглеждани на замърсена с тежки метали почва” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Марковска
Председател на научното жури: проф. д-р Евгени Ананиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: