Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калина Любомирова Пачеджиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Калина Любомирова Пачеджиева на тема „Фитоценологична характеристика на резерват Каменщица и прилежащите територии, Централна Стара планина”, специалност Екология и опазване на екосистемите в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Научни ръководители:
доц. д-р Марияна Любенова
доц. д-р Димитър Димитров

 

Председател на научното жури:проф. дбн Спасимир Тонков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: