Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Димитров Йотинов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Ивайло Димитров Йотинов на тема „Стратегии за биомениджмънт на самопречистването в седиментите при каскадата от МВЕЦ-ове „Среден Искър”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-Биологично водопречистване), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Яна Топалова

Председател на научното жури: доц. д-р Траяна Недева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: