Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илияна Василева Саздова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Илияна Василева Саздова на тема “Пептидите КАРТ и обестатин като регулатори на сърдечните съкращения при Rana sp.за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Христо Гагов
Председател на научното жури: доц. д-р Нина Ламбаджиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: