Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илиян Лазаров Илиев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Илиян Лазаров Илиев на тема „Почвени свободноживеещи и растително паразитни нематоди в Природен парк Странджа”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-зоология на безгръбначните животни), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Мария Шишиньова
Председател на научното жури: доц. д-р Елена Ташева-Терзиева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: