Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емилия Петкова Цанкова-Костадинова, Биологически факултет

Зала 438, Биологически факултет

Защита на докторската дисертация на Емилия Петкова Цанкова-Костадинова на тема “Дидактическите игри в процеса на обучение по “Биология и здравно образование” в средното и „Биохимия” във висшето училище”, специалност 1.3."Педагогика на обучението по ... (Биология)", докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Стоянка Рашкова

Председател на научното жури: проф. д-р Весела Гюрова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: