Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емилия Иванова Писарева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Емилия Иванова Писарева на тема "Изследване на механизма за биосинтеза на цитринин при гъби от род Monascus” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология)
Докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Анна Куюмджиева

Председател на научното жури: проф. д-р Венета Грудева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: