Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емил Веселинов Борисов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Емил Веселинов Борисов на тема “Фауна и морфология на хелминти по аквариумни риби в България” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-ихтиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Иглика Недева
Председател на научното жури: проф. дбн Яна Топалова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: