Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елка Димитрова Владимирова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Елка Димитрова Владимирова на тема „Интерактивни методи на обучение в екологичното образование и възпитание (Биология и здравно образование -гимназиален етап)”, специалност Педагогика на обучението по ... (Биология) - 1.3.
Докторант на самостоятелна подготовка към ДИУУ, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. дпн Здравка Костова

Председател на научното жури: проф. дпн Емилия Василева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: