Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Иванова Чорбаджийска, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Елена Иванова Чорбаджийска на тема „Разработване и приложение на стартерни култури за млечни продукти със здравни ползи“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии (Технология на биологичноактивни вещества), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научени ръководители:
доц. д-р Светла Илиева
доц. д-р Жечко Димитров
Председател на научното жури: проф. д-р Пенка Мончева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: