Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитрина Георгиева Георгиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Димитрина Георгиева Георгиева на тема "Скрининг за гени-интерактори на гена fragile X mental retardation 1 (dfmr1) при Drosophila melanogaster”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Гинка Генова
Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: