Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Детелина Христова Петрова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Детелина Христова Петрова на тема „Биосинтеза, изолиране и охарактеризиране на колагенази от мезофилни и термофилни актиномицети", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Стоян Влахов

Председател на научното жури: проф. дбн Искра Иванова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: