Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Даниел Ганчев Тодоров, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Даниел Ганчев Тодоров на тема „Противовирусен ефект на природни продукти”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Вирусология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Шишков

Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: