Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дафинка Иванова Колева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Дафинка Иванова Колева на тема „Регулация и експресия на гени от антиоксидантната защита при дрожди с различен тип метаболизъм”, специалност Микробиология: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

 

Научен ръководител:
доц. д-р Анна Куюмджиева

Научен консултант:
д-р Венцислава Петрова

 

Председател на научното жури: проф. д-р Венета Грудева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: