Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветана Валентинова Личева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Цветана Валентинова Личева на тема „Изследване на физиолого-биохимичните характеристики и биологичната активност на щамове от род Bacillus при биоконтрол на растения” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнология (Технология на биологичноактивни вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Савов
Председател на научното жури: проф. д-р Пенка Мончева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: