Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боян Петров Златков, Биологически факултет

Аула на Биологическия факултет

 

Защита на докторската дисертация на Боян Петров Златков на тема “Пеперудите от семейство Tortricidae (Lepidoptera: Microlepidoptera) на Санданско-Петричката котловина”, специалност Ентомология в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант задочна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Пламен Генков Митов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: