Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боян Людмилов Вагалински, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Боян Людмилов Вагалински на тема „Ревизия на многоножките от трибус Brachyiulini (Diplopoda: Julida: Julidae)” за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология - зоология на безгръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Митов
Председател на научното жури: проф. д-р Мария Шишиньова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: