Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борислав Емилов Арабаджиев, Биологически факултет

Лаборатория № 228, Биологически факултет

Защита на дисертационен труд на Борислав Емилов Арабаджиев, на тема „Изолиране и характеризиране на линии от човешки ембрионални стволови клетки”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: чл. кор. проф. дбн Румен Панков

Председател на научното жури: проф. дбн Росица Конакчиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: