Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Антония Димитрова Манчева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Антония Димитрова Манчева на тема „Аерофилни водорасли от скалния феномен Природна забележителност Белоградчишки скали“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника)
Редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Майя Стойнева
Председател на научното жури: проф. д-р Венета Капчина-Тотева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: