Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Антон Веселинов Хинков, Биологически факултет

Aула на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Антон Веселинов Хинков на тема "Изследване на новосинтезирани стирилхинолини за анти-HIV-1 активност в клетъчна култура", специалност Вирусология в професионално направление: Биологически науки - 4.3.
Докторант редовна форма на обучение. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Ангелов Шишков

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: