Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ангел Иванов Колев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на докторската дисертация на Ангел Иванов Колев на тема “Формиране на мотиви за учене в обучението по биотехнология (9 - 12. клас на СОУ)”, специалност 1.3."Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по биология)", докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Наташа Цанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: