Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Викторов Евангелатов, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Александър Викторов Евангелатов на тема „Фибробластно активиране в триизмерни ин-виво подобни условия“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: Чл. кор. проф. дбн Румен Панков

Председател на научното жури: проф. дбн Росица Конакчиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: