Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Предстоящи защити / доц. д-р Любен Иванов Загорчев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Доц. д-р Любен Иванов Загорчев, преподавател в катедрата по Биохимия на тема Влияние на биотични и абиотични фактори върху паразитизма на стъблени холопаразитни растения от род Cuscuta L. (сем. Convolvulaceae)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология).

 

Председател на научното жури: Акад. проф. дбн Румен Панков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на: 13 юни 2023